Kategori: Vår politik

Valtidning

Här kan du ta del av Nordiska motståndsrörelsens valtidning. Den 12-sidiga tidningen innehåller upprepning av en del av informationen på denna sida tillsammans med en del nytt. Delar av innehållet: * En nyskriven artikel av organisationens ledare Simon Lindberg, samt hans tal till nationen i textform. * Information om vart Nordiska motståndsrörelsen ställer upp i val. * Vallöften. * Nordiska motståndsrörelsens politiska program. * Kort information om våra tio toppkandidater på riksdagslistan. * En enkel förklaring kring varför man ska välja Nordiska motståndsrörelsen istället för Sverigedemokraterna. Tidningen kan laddas hem gratis i pdf-format genom att trycka här eller på någon...

Vår väg

Här kan du ladda ner och läsa hela Nordiska motståndsrörelsens politiska manifest, Vår väg, som PDF. För en enklare och mer lättillgänglig bild av våra politiska ståndpunkter rekommenderas du att istället ta del av våra kärnfrågor. Klicka på bilden för att läsa eller ladda hem Vår väg som PDF.

INVANDRING OCH HEMSKICKNING

Vår rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp. Mot detta finns många hot, varav det mest alarmerande och akuta idag är den massinvandring som sker till Norden. Massinvandringen har redan nu nått sådana proportioner att det vore omöjligt att göra Norden till en sund nation igen genom att bara stoppa invandringen och sedan låta de främlingar som redan befinner sig inom Nordens gränser få stanna kvar. Därför vill vi: * Införa ett totalstopp av all utomeuropeisk invandring. * Genast påbörja återsändandet av merparten av de utomeuropéer som befinner sig inom Sveriges gränser. *...

EU OCH NORDEN

Idag är Sverige medlem av den Europeiska unionen, vilket innebär att dessa länder har flyttat en rad viktiga beslut från sina egna parlament till karriärister och globalister i Bryssel. Sverige är dock en allt för liten enhet för att stå självständigt i en värld som i alla fall många år framåt kommer att utgöra ett direkt hot mot vårt folks frihet. Därför är det en nödvändighet att vi enar oss med de övriga nordiska folken. Vår strävan till enighet kommer dok inte, som vissa kanske fruktar, innebära att den kulturella sammanblandningen som redan idag pågår accelererar ytterligare. Nordiska motståndsrörelsens stat...

EKONOMI

Hela den ekonomiska strukturen är idag ett invecklat sätt att beröva världens länder, men också privatpersoner, på resurser till bankelitens intressen. Även ränteslaveriet är i grunden något osunt eftersom det innebär att ta från de fattiga och ge till de rika. I praktiken innebär systemet att de som redan innehar stora penningbelopp belönas med ränta, medan de som har lite blir påtvingade ränteavgifter. Sverige går allt mer mot ett kontantlöst samhälle och med detta följer ökad övervakning av medborgarna och att politisk makt förflyttas från medborgarna till bankerna genom att dessa får kontroll över vilka aktörer som får verka ekonomiskt...

STATEN OCH DEMOKRATIN

I dagens Sverige är de olika partierna bara olika sidor av samma mynt då de i verkligt viktiga och stora frågor endast företräder den folkfientliga politik som massmedia och bankväsendet bestämt åt dem. I mindre frågor, där de olika partierna faktiskt har skilda åsikter, är dagens statsapparat ändå av ondo för folket då partierna företräder olika intressegrupper i samhället och det politiska arbetet därför oftare leder till meningslöst kivande partierna emellan än vad det leder till verklig positiv förändring för folket. I ett sjukt samhälle som Sverige kommit att bli är staten och folket något kraftigt åtskiljt från varandra –...

FRIHET OCH SJÄLVSTÄNDIGHET

Vår värld kontrolleras idag av dolda makthavare som inte vill oss väl. Dessa personer är på inget sätt folkvalda, deras makt går i arv och de ser till att hålla kvar denna makt till varje pris inom samma maktsfär. Eftersom denna självutsedda elit under lång tid kontrollerat större delen av världens penningflöden och skapandet av krediter har de kunnat köpa allt som ger reell makt. Ett led i denna hänsynslösa strävan efter makt är att de, under mycket lång tid, har tillskansat sig kontroll över stor krigspotential och massmedia. Sverige står också idag i beroendeställning till omvärlden genom såväl import...

MILJÖ OCH DJUR

Gemensamt för alla styrande idag är att de i sina grundvalar förnekar naturen eller anser att människan står över den. Inget av partierna som sitter i riksdagen idag värnar heller på allvar naturen – även när det kommer till biologisk mångfald för människan. Såväl ”mångkultur” som det gränslösa kapitalets rovdrift på naturens resurser utgör brott mot den naturliga ordningen som bestraffas hänsynslöst när naturen slår tillbaka. I den liberala demokratins tidsålder har människan förvandlats till en parasitär varelse som suger ut jordens resurser, skövlar skog och på andra sätt behandlar naturen vårdslöst för att antingen göda sin egen livsstil eller...

ARBETSMARKNAD

Alla människor har både rätt och skyldighet till arbete. Ett arbete handlar om så mycket mer än att bara tjäna pengar, det handlar även om att få sina sociala behov tillgodosedda och få känna sig värdefull genom att man gör en insats för att tjäna samhället och folket. Idag tar staten inte sitt ansvar med att se till att ingen går sysslolös. Vidare kan arbetsföra människor idag sko sig på andras arbete för att de inte vill eller orkar arbeta. Om alla drog sitt strå till stacken skulle det tillsammans med den tekniska utvecklingen kunna möjliggöra kortare arbetsdagar vilket skulle...

FAMILJ

Dagens system är uppbyggt kring ett karriärstänk där såväl män som kvinnor gör avkall på mycket som är viktigt. Många skaffar inte barn för att de inte har råd och om de väl gör det måste de snarast möjligt, innan de hunnit ge barnet en trygg och välbehövlig grund, kasta sig tillbaka in i arbetslivet. Det är inte bara ekonomin som hindrar familjebildning utan också att det i vissa fall ses som något ovärdigt att uppbringa barn istället för att göra karriär inom arbetslivet. Forskning visar att barn ända upp till tre år är beroende av sina föräldrar, i synnerhet...

PENSION OCH SOCIALT SKYDDSNÄT

Idag får också många äldre tvingas till jobbet fast de är sjuka och svaga och när de väl pensioneras påbörjas en kamp för att få ekonomin att gå runt. I många fall har invandrade arbetslösa främlingar en bättre ekonomi än de som levt och arbetat hela sitt liv i det här landet. Äldrevården är ett av många områden där systemet ständigt gör åtstramningar för att kunna finansiera massinvandringen och andra, enligt de styrande, mer prioriterade saker. Allt för många historier berättas om gamla och sjuka som vanvårdas eller inte ens längre får unna sig en extra kopp kaffe. Allt fler...

VÄRNPLIKT OCH FÖRSVAR

Det är en självklarhet att en stat måste kunna försvara sig från främmande hot. Än mer självklart blir det om vi betraktar vår omvärld och ser de enorma problem den brottas med och tillåter oss spekulera i hur saker kan förvärras i framtiden. De fristående nordiska länderna är i dagsläget svaga. Så svaga att stormakter med lätthet skulle kunna ockupera oss militärt. Även om de nordiska militärmakterna slog sig samman idag skulle deras militära förmåga ändå inte i närheten kunna mäta sig med USA:s eller övriga EU:s. Ledningen för ett välmående land skulle inte bara sova tryggt med en militärt...

GLES- OCH LANDSBYGD

Stora urbana städer breder ut sig allt mer på bekostnad av glesbygden. Att människor mer eller mindre tvingas in till städerna riskerar i längden att leda till degeneration och alienation från såväl naturen som andra människor. Reglerna för att driva jordbruk har blivit komplicerade och byråkratiska. Det tillsammans med en skev import-kultur har tvingat många tidigare produktiva svenska gårdar att slå igen sin verksamhet. Därför vill vi: * Decentralisera stora delar av samhällsservicen såsom skola och omvårdnad samt kultur-, fritids- och idrottsanläggningar. * Göra det enklare att driva småskaligt jordbruk för självförsörjning. * Utöka kollektivtrafiken till landsbygden och gör den...

MEDIA

Idag är det en liten och dold elit av människor med kommersiella och till och med folkfientliga intressen som äger stora delar av svensk media och därför kan styra folkets tankar i den riktning de vill genom monopol på det skrivna ordet. Media propagerar för massinvandring och integration, ljuger och undanhåller information om ”mångkulturens” konsekvenser samt hänger ut de svenskar som protesterar eller försöker organisera sig mot folkmordet, som kriminella. För att förvirra och destabilisera propagerar massmedia även för normupplösande kulturmarxism och andra subversiva idéströmningar. I korthet verkar medierna fientligt mot folket vilket får katastrofala följder etniskt, kulturellt och rasligt....